Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ติดC599
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ติดC599 (ตอบ 2/ดู 70)

  คุณ จารุชา
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  เวลา 09:53 น.

 
ติดC599 กรณีเบิก palliative care สามารถเบิกได้ สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้น

ตามหนังสือคู่มือแนวทางการเรียเก็บค่าบริการทางการแพทย์ปี 2561 หน้า 204
แนวทาง เงื่ิอนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
ข้อ 1. เป็นการจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการ ที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน

ตามที่อ่านและไปประชุมมาหน่วยบริการที่ให้บริการ สามารถเบิกได้ c599 แก้ไขได้อย่างไรค่ะ 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  เวลา 10:00 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบกวนขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบ H.N. รหัสรพ.และวันที่รับบริการค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ จารุชา
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  เวลา 10:36 น.

 
  รหัสรพ. 10978

HN 0280645 4/9/60
HN 0278239 8/7/60
HN 0277719 3/8/60
HN 0277719 11/7/60
HN 0085729 5/11/60
HN 0278287 27/10/60