Username :
Password :
 
 
ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

[22-11-2560] ประกาศ !! เรื่องกรณีไม่สามารถส่งไฟล์ .ecd ผ่านหน้าเว็บได้ในช่วงวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[30-10-2560] ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[30-10-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ต.ค.60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[27-10-2560] ประกาศ !! เรื่องการบันทึกข้อมูลข้อเข่า รหัสอุปกรณ์ 7004, 7005 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[20-10-2560] ประกาศกรมบัญชีกลาง ว 393 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[11-10-2560] ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[10-10-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ก.ย.60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[05-10-2560] ประกาศ !! เรื่องการ update DatabasePatch เวอร์ชัน 25600930 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[28-09-2560] ประกาศ (เพิ่มเติม) !! แจ้งปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ปีงบประมาณ 2560 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[07-09-2560] ประกาศ !! แจ้งปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ปีงบประมาณ 2560 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[31-08-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 21 ส.ค.60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[08-08-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ก.ค.60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[07-07-2560] ประกาศ !! แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[03-07-2560] ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการ (ระบบ e-Claim) ผู้ประกาศ อภันตรี
[03-07-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 มิย. 60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[15-06-2560] ประกาศ !! เรื่องการแก้ไข กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ ติด C 573 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[07-06-2560] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 22 พ.ค.60) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[30-05-2560] ประกาศ สำนักบริหารการจัดสรรเเละชดเชยค่าบริการ ประชุมนอกสถานที่ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[24-05-2560] ประกาศ !! แจ้งขอปิดระบบ e-Claim ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[16-05-2560] ประกาศ !! เรื่องการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ