Username :
Password :
 
 
ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

[08-01-2562] ประกาศ !! เรื่องแนวทางการขออนุมัติใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ป่วย สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[24-12-2561] ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.06 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[12-12-2561] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 3 ธ.ค 61) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[16-11-2561] ประกาศ !! เรื่อง การออก Statement สิทธิ UC เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[15-11-2561] ประกาศ !! เรื่องการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[09-11-2561] ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.06 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[06-11-2561] ประกาศ !! เรื่องรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง สิทธิ UC ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[01-11-2561] ประกาศ !! (เพิ่มเติม) เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท.  ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[24-10-2561] ประกาศ !! เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สิทธิ UC ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[20-10-2561] ประกาศ !! เรื่องการ update DatabasePatch25611004 สำหรับการบันทึกข้อมูลปี 2562 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท. ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[12-10-2561] ประกาศ !! เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ Statement สิทธิราชการ กรณีผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 2561 รอบที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[07-10-2561] ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม ว 424 และ ว 448  ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[26-09-2561] ประกาศ !! เรื่อง ข้อมูล ORS (Outlier reimbursement schedule) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[24-09-2561] ประกาศ !! หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2562 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[20-09-2561] ประกาศ !! เรื่องการเปิดให้อุทธรณ์ข้อมูลของสิทธิข้าราชการ ผ่านระบบ e-Appeal ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[20-09-2561] ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[19-09-2561] ประกาศ !! เรื่อง การปิดระบบรับข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[13-09-2561] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งใบคำขอเบิกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (ข้อมูล ณ 13 ก.ย. 61) ผู้ประกาศ อภันตรี
[10-09-2561] ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 27 ส.ค.61) ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
[30-08-2561] ประกาศ !! เรื่องการบันทึกรหัสค่าใช้จ่ายหมวด 6 และ 7 ในการเบิกค่าใช้จ่ายในระบบเบิกจ่ายตรง ผู้ประกาศ เดือนเพ็ญ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  ข้อมูลทั้งหมด 616 รายการ