Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.06
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 15:15:57 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.06 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดที่เว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06

1.เพิ่มการบันทึกเบิก
   1.1 บริการฝากครรภ์ (Antenatal Care)
   1.2 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cancer Cervical screening)
   หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น สำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ

2. สิทธิ UC การบันทึกเบิกอุปกรณ์ข้อเข่า เพิ่มการบันทึกชนิดการผ่าตัด บริษัท/รุ่น / หมายเลขชุดการผลิตของอุปกรณ์

3. สิทธิข้าราชการ และสิทธิ อปท.
   3.1 แก้ไขการบันทึกเลข PA_NO ให้บันทึกได้ 10 หลัก
   3.2 แก้ไขการบันทึก รหัส xxx ทุกหมวด เมื่อบันทึกยอดขอเบิกจะแสดงในส่วนเกินเนื่องจากเป็นส่วนที่เบิกไม่ได้
   3.3 เพิ่มการบันทึก หมวด 6 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ หมวด 7 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เป็นราย ITEM สำหรับผู้ป่วยที่รับบริการ/จำหน่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
     การนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม ให้กำหนดค่าดังนี้
         - กำหนดค่าในแฟ้ม ADP
         - ฟิลด์ TYPE = 14 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
         - ฟิลด์ TYPE = 15 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
         - ฟิลด์ CODE กำหนดเป็นรหัสรายการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
     การประมวลผลข้อมูล
     เป็นข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากไม่บันทึกรหัสรายการในหมวด 6 และหมวด 7 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ข้อมูลจะติด C 309 : ไม่มีรหัสเบิกหมวด 6 หมวด 7 หน้าค่ารักษาพยาบาล


จึงเรียนมาเพื่อทราบ