Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 3 ธ.ค 61)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11:36:16 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - พฤศจิกายน 2561
และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วยบริการ ที่ยังมิได้ดำเนินการส่งใบคำขอเบิกเข้ามาในระบบ ทั้งนี้จึงขอความกรุณาให้หน่วยบริการ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รีบดำเนินการส่งใบคำขอเบิกโดยเร่งด่วน

ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารใบคำขอเบิก

หมายเหตุ : คำอธิบายรอบ Statemant

กรณี OP จะตัดรอบ Statement 2 รอบ (ทุก 15 วัน)
- รอบ Statement 1 คือ ข้อมูลรอบวันที่ 1-15
- รอบ Statement 2 คือ ข้อมูลรอบวันที่ 15-สิ้นเดือน

กรณี IP จะตัดรอบ Statement ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (มีรอบ Statement 1 เพียงรอบเดียว)