Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องการเปิดให้อุทธรณ์ข้อมูลของสิทธิข้าราชการ ผ่านระบบ e-Appeal
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 00:10:57 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สถานพยาบาลสามารถอุทธรณ์ข้อมูลสิทธิข้าราชการที่ส่งเบิกมายัง สปสช.ได้ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Appeal) ผ่านหน้าเว็บ e-Claim ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเมนูอุทธรณ์จ่ายค่าชดเชย Appeal จากหน้าเว็บ e-Claim นำเข้าโปรแกรม e-Claim off line

2. ดำเนินการเพิ่มเติม หรือ แก้ไขข้อมูลที่นำเข้าในโปรแกรม e-Claim off line (ตามข้อ 1) พร้อมกับบันทึกแบบฟอร์มการอุทธรณ์ข้อมูลแล้วแนบแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งเข้ามาในระบบอีกครั้ง

3. เจ้าหน้าที่ สปสช.จะตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผ่านหน้าเว็บ e-Claim ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี (วันทำการ) หลังการออก REP

4. สถานพยาบาลสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการอนุมัติข้อมูลอุทธรณ์ได้จากหน้าเว็บ e-Claim เมนู อุทธรณ์ข้าราชการ CS Appeal >> ตรวจสอบอนุมัติข้อมูล

5. ข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติ สปสช.จะนำมาออกรายงาน STM ตามรอบปกติ

6. สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำใบคำขอเบิกเหมือนระบบปกติ

7. กรณีข้อมูลอุทธรณ์ ได้รับการชดเชยน้อยกว่าข้อมูลเดิม (มีการเรียกคืนเงิน) สถานพยาบาลดำเนินการคืนเงินให้กรมบัญชีกลางตามระเบียบที่กำหนด ซึ่ง สปสช.จะมีรายงานแจ้งไปที่กรมบัญชีกลางด้วย

แบบฟอร์มการอุทธรณ์ข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ