Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 00:01:59 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ว 408 ลว 12 กย 61 การเป็นสถานะสถานพยาบาลของทางราชการของ สสจ. และ สสอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ