Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. กรณียกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:57:20 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ สปสช. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณียกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง ผู้ป่วยนอก รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อให้สถานพยาบาลมีความเข้าใจที่ตรงกัน สปสช. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการให้บริการและการเบิกจ่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ อปท. สามารถเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่งได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิได้จาก
2.1 ข้อมูลผู้มีสิทธิที่ สปสช.จัดทำให้แก่สถานพยาบาลดาวน์โหลดจากโปรแกรม NHSO Client โดย สปสช.จะปรับปรุงข้อมูลให้สถานพยาบาลดาวน์โหลดทุกวันที่ 4 และ 19 ของเดือน
2.2 กรณีไม่พบข้อมูลจากข้อ 2.1 หรือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้จากโปรแกรมตรวจสอบสิทธิของ สปสช. หรือ โปรแกรม NHSO Client

3. ภายหลังการให้บริการ สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายฯตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ในโปรแกรม e-Claim ตามแนวทางปฏิบัติเดิม โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ อปท.ในระยะแรกนี้ สถานพยาบาลไม่ต้องเสียบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิในเครื่องอ่านบัตร


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ