Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในสิทธิ อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:55:13 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค. 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีผล 14 ก.พ.2561 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสิทธิ อปท. ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ดังนั้น สปสช.จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในสิทธิ อปท. ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว คือ

1. ยาที่ต้องขออนุมัติก่อนใช้ยา (OCPA) จำนวน 9 รายการ (17 โปรโตคอล)

2. ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น กลุ่มยาชีววัตถุ กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้า(ยารักษาโรคมะเร็ง 22 รายการ และยารักษาโรคโลหิตวิทยา 19 รายการ )
- กรณีผู้ป่วยนอก ให้ รพ.ออกใบเสร็จ ให้ผู้มีสิทธินำไปเบิกจากต้นสังกัด โดยมิให้ส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
- กรณีผู้ป่วยใน ให้เบิกจ่ายตาม DRGs โดยมิให้เบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs


3. ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้มีผลกับข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่ที่รับบริการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป