Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท.
 ประกาศโดย อภันตรี  เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:50:40 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช.ขอแจ้งแนวทางการให้บริการและการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยนอก สิทธิ อปท. โดยขอให้สถานพยาบาลดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเดิม
และส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบโปรแกรม e-Claim เหมือนที่เคยปฏิบัติมา

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ และการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในสิทธิ อปท. สปสช.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ