Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15:21:25 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่สปสช. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น

สปสช.ขอเรียนให้ทราบแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีสิทธิ UC ดังนี้

1. การปรับโปรแกรม e-Claim สำหรับการบันทึกข้อมูลเบิกค่าใช้จ่ายฯ กรณีโรคมะเร็งในเด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561

2. ข้อมูลการเบิกชดเชย กรณีโรคมะเร็งในเด็กที่หน่วยบริการบันทึกเข้าระบบ e-claim ตั้งวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา จนถึงวันที่โปรมแกรมพัฒนาแล้วเสร็จนั้น สปสช.จะประมวลผลการจ่ายฯ ตามระบบเดิมไปก่อน หลังจากโปรแกรมเสร็จแล้ว สปสช.จะประมวลผลจ่ายฯ เพิ่่มเติมให้ใหม่ โดยหน่วยบริการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

3. ภายหลังจากโปรแกรมแล้วเสร็จ (ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป) หน่วยบริการจะสามารถบันทึกข้อมูลและได้รับการจ่ายชดเชยกรณีโรคมะเร็งในเด็กตามรอบปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบ