Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:27:42 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ สปสช. ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการใช้งานระบบ e-Claim เพื่อ สปสช. จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาโปรแกรม e-Claim ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป


ท่านสามารถเข้าไปให้ความเห็นได้ที่
คลิ๊ก เพื่อเข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim

ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์
ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย