Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! (สิทธิ UC) เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นในเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พศ. 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09:49:21 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สปสช. ขอประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นในเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พศ. 2561

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 5 (2) ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลด์ประกาศ
ดาวน์โหลดประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ