Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)พ.ศ. 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21:56:55 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)พ.ศ. 2561

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

หมายเหตุ หน่วยบริการแจ้งความประสงค์พร้อมแบบประเมินตนเอง เอกสารแนบท้ายประกาศ ไปยัง สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3554866 คุณจุฬาลักษ์

===========================================
แนวทางการเบิกจ่ายและวิธีการบันทึกกรณี ODS ในโปรแกรม e-Claim
ดาวน์โหลดแนวทางการเบิกจ่ายและวิธีการบันทึกกรณี ODS ในโปรแกรม e-Claimจึงเรียนมาเพื่อทราบ