Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14:19:27 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิ่งที่เปลี่ยแปลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการต่อไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ