Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องการบันทึกข้อมูลข้อเข่า รหัสอุปกรณ์ 7004, 7005
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 10:54:57 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลข้อเข่า รหัสอุปกรณ์ 7004, 7005
1. ข้อมูลรับบริการ ปีงบประมาณ 2560
1.1 การบันทึกข้อมูล
    - บันทึกรหัสโครงการพิเศษ GPOM17 หรือ KNEE17
   - บันทึกรหัสข้อเข่าให้ถูกต้องตามรหัสที่กำหนด คือ 7004 หรือ 7005
   - หากไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ ข้อมูลจะติด C 194

2. ข้อมูลรับบริการ ปีงบประมาณ 2561
2.1 ปรับรหัสข้อเข่าจาก 7004 เป็น
    - 7004A: ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (total knee arthroplasty, TKA))
    - 7004B: ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้(สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนด้านใน (medial unicompartmental knee arthroplasty, UKA))
2.2 ปรับรหัสจาก 7005 เป็น
    - 7005A: ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (total knee arthroplasty, TKA))
    - 7005B: ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนด้านใน (medial unicompartmental knee arthroplasty, UKA))
2.3 การบันทึกข้อมูล
    - ให้ทำการ update DatabasePatch25601024 ยกเลิกการตรวจ C194 ในโปรแกรม eclaim offline จะตรวจสอบ C 194 เฉพาะใน Online เท่านั้น
    - ไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ GPOM17 และ KNEE17
    - บันทึกรหัสอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามรหัสที่กำหนดในข้อ 2.1 และ 2.2
    - หมายเหตุ หากไม่ update DatabasePatch25601024 เมื่อบันทึกรหัสอุปกรณ์ข้อเข่า แต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ ข้อมูลจะติด C 194 ดังนั้นให้ทำการ update databasePatch ก่อน
2.4 การนำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม
    - กำหนดค่าที่แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=2 ฟิลด์ CODE = 7004A, 7004B, 7005A, 7005B

จึงเรียนมาเพื่อทราบ