Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศกรมบัญชีกลาง ว 393 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 18:30:07 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดประกาศกรมบัญชีกลาง ว 393

จึงเรียนมาเพื่อทราบ