Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! กรมบัญชีกลาง (ด่วนที่สุด) เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/12/2560 12:47:10
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอแจ้งประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่อ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 21 พ.ย.60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 06/12/2560 15:35:03
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - ตุลาคม 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วย... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง ว 393 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 20/10/2560 18:30:07
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 30/10/2560 14:19:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิ่งที่เปลี่ยแปลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการต่อไป ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 11/10/2560 15:26:55
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งประกาศเรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดัง link ด้านล่าง ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 7/ดู 759)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 313)
IP002 เบิกอย่างไร (ตอบ 0/ดู 1)
สอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 5)
แก้ไขข้อมูล (ตอบ 1/ดู 11)
ติด C430 (ตอบ 0/ดู 5)
จากกระทู้ที่23890 (ตอบ 0/ดู 5)
อปท ผู้ป่วยใน ติดC439 (ตอบ 0/ดู 9)
โครงการหญิงไทยฝากครรภ์ฟรีทุกที่ทุกสิทธิ (ตอบ 0/ดู 19)
สอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 6)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด