Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องกรณีไม่สามารถส่งไฟล์ .ecd ผ่านหน้าเว็บได้ในช่วงวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/11/2560 13:59:02
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากพบปัญหาไม่สามารถส่งไฟล์ .ecd ผ่านหน้าเว็บได้ในช่วงวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรวจสอบพบว่าเป็นปัญหาเชิงเทคนิคของระบบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ต.ค.60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 30/10/2560 13:13:31
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - กันยายน 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่ว... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง ว 393 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 20/10/2560 18:30:07
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 30/10/2560 14:19:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิ่งที่เปลี่ยแปลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการต่อไป ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 11/10/2560 15:26:55
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งประกาศเรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดัง link ด้านล่าง ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 7/ดู 691)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 214)
ยอมรับการลงทะเบียน มติบอร์ด (ตอบ 0/ดู 10)
ตรวจสอบให้หน่อยค่ะข้อมูลติดC999 (ตอบ 2/ดู 16)
เบิกผสมยาเคมีบำบัด (ตอบ 1/ดู 15)
ส่งไฟล์ข้อมูล eclaim ไม่ได้ (ตอบ 7/ดู 106)
ส่งข้อมูลไม่ได้ (ตอบ 1/ดู 31)
ไม่สามารถส่งข้อมูล E-Claim ได้ (ตอบ 1/ดู 66)
ส่งไฟล์ ecd ไม่ได้เนื่ิองจากผิดพลาดทางเทคนิค (ตอบ 1/ดู 31)
ติดC811 (ตอบ 1/ดู 10)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด