Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่อง การประมวลผลจ่ายค่าบริการ IP ปี 61 (สิทธิ UC)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 18/06/2561 16:40:50
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การประมวลผลจ่ายค่าบริการ IP ปี 61 รายละเอียดดังนี้ 1) สปสช.เริ่มประมวลจ่ายชดเชยค่าบริการ IP ในเขต และเด็กแรกเกิดปกติ นน.>1,500 กรัมขึ้นไป ในอัตราเบื้องต้น 8,000 บาทต่อ Adj.RW ในรอบ STM 6104 2) ประมวลจ่ายย้อนหลัง STM 6010-6103 เพื่อให้อัตราจ่ายเท่ากับ 8,000 บาทต... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในสิทธิ อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 14/06/2561 15:55:13
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตามที่ กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค. 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีผล 14 ก.พ.2561 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสิทธิ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการตอบกลับ REP (ทุกสิทธิ) และการออกรายงาน Statement (สิทธิ UC)
 ประกาศโดย อภันตรี เมื่อ 07/06/2561 10:11:15
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอแจ้งการตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP) สำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยผ่านระบบโปรแกรม e-Claim ในทุกสิทธิ ดังนี้ 1. ข้อมูลที่ส่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 2. ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1-17 มิถุนายน 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท.
 ประกาศโดย อภันตรี เมื่อ 18/05/2561 19:50:40
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช.ขอแจ้งแนวทางการให้บริการและการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยนอก สิทธิ อปท. โดยขอให้สถานพยาบาลดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเดิม และส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบโปรแกรม e-Claim เหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ และการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การบันทึกเบิกค่าใช้จ่าย ส่วนที่เบิกไม่ได้ ของสิทธิข้าราชการ
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/05/2561 16:46:09
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่าน อ้างถึงประกาศกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0416.4/ ว 194 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องการยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล โดยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทำธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงิน ของสถานพยาบาลในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที ตั้งแต... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 9/ดู 1382)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 1169)
REP (ตอบ 0/ดู 1)
อุทธรณ์ข้อมูลไม่ได้ (ตอบ 1/ดู 14)
ติดc307 ไม่มีเลขอนุมัติ (ตอบ 1/ดู 30)
ติด C617 ผู้ป่วยนอกเขต (ตอบ 2/ดู 23)
สอบถามเรื่องค่ารถ Refer (ตอบ 1/ดู 44)
สอบถามเรื่องค่ารถ Refer (ตอบ 2/ดู 60)
สอบถามเรื่องเวชภัณฑ์ สิทธิ จ่ายตรงอปท. (ตอบ 1/ดู 40)
สอบถามหน่อยครับ (ตอบ 4/ดู 72)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด