Username :
Password :
 
 
คำถามที่พบบ่อย
คำถามทั่วไป หมวดคำถาม   

ค้นหาคำถาม

  Q : ติด C 143 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 143 คือ HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เพศไม่ตรงกัน วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบ HN และเพศผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกัน -ถ้าข้อมูลใหม่ผิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่ -ถ้าข้อมูลเดิมผิดแก้ไข EPAC หากยังไม่ตัดยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตัดยอดออก STM แล้ว เมื่อข้อมูลนี้ผ่าน A แล้ว จึงส่งข้อมูลที่ติด C นี้เข้ามาอีกครั้ง

  Q : ติด C 484 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 484 คือ ข้อมูลที่ขอแก้ไข ePAC แต่ส่งไม่ทันวันตัดยอดข้อมูล วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข : ให้แก้ไขในเมนู eAppeal

  Q : ติด C 455 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 455 คือ รหัสโครงการ Z39000 และ Z75000 ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข 1. ตรวจสอบ PID/ อายุ ณ วันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ 2. กรณีเด็กแรกเกิดที่มี PID แล้ว ไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการ พิเศษ Z39000

  Q : กรณีนำเข้า e-Appeal ไปแก้ไขแต่ระบบแจ้งว่า สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขอย่างไร
  A : แนะนำให้กลับไปตรวจสอบว่ารับ REP ที่ผ่าน A นำกลับเข้าในโปรแกรมหรือยัง หากยังไม่ได้รับ REP ให้ไปดาวน์โหลด REP เเละรับกลับเข้าโปแกรมให้ครบ เเล้วจึงนำเข้า e-Appeal ไปแก้ไข หรือให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้ในโปรแกรม e-Claim (Offline) หากค้นหาเเล้วไม่พบข้อมูลในฐาน ให้ติดต่อมาที่ทีมพัฒนาโปรแกรม e-Claim ที่เบอร์ 02-141-4097 /02-141-4229-30 ในวันและเวลาราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

  Q : สิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยใน จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-claim อย่างไร
  A : สิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยใน มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้ 1. ไม่ต้องเลือกหน่วยบริการหลัก 2. เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z75000 3. เลือกสิทธิ UC 4. กรณีต้องการขอเบิกจาก สปสช. ให้เลือก “ใช้สิทธิUC” หากไม่ต้องการขอเบิกเลือก “ไม่ใช้สิทธิ UC” 5. เลือกประเภทการจำหน่ายเป็น “Dead” หรือหากมีการส่งต่อให้เลือกเป็น “Transfer” 6. บันทึกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน ( หน้าเมนู F1, F2, F3 – F4 (ถ้ามี), F5 )

  Q : สิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยนอก จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-claim อย่างไร
  A : สิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยนอก มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้ 1. ไม่ต้องเลือกหน่วยบริการหลัก 2. ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ 3. เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z75000 4. เลือกสิทธิ UC 5. กรณีต้องการขอเบิกจาก สปสช. ให้เลือก “ใช้สิทธิ UC” หากไม่ต้องการขอเบิกเลือก “ไม่ใช้สิทธิ UC” 6. บันทึกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน ( หน้าเมนู F1, F2, F3 – F4 (ถ้ามี), F6 )

  Q : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยใน จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-claim อย่างไร
  A : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยใน ( กรณีที่เด็กยังไม่แจ้งเกิด และยังไม่มี PID เท่านั้น ) มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้ 1. เลือกประเภทบัตรเป็นบัตรประชาชน 2. หมายเลขบัตรให้เป็นไปตามค่าตั้งต้นของโปรแกรมคือ “ 0-0000-00000-00-0 ” 3. หากมี ชื่อและนามสกุลแล้วให้ใส่มาด้วย หากยังไม่มีให้บันทึกชื่อเป็น บุตรชายนาง……หรือ บุตรหญิงนาง…… หรือให้บันทึกชื่อเป็น “ - - ” และนามสกุลเป็น “ - - ” 4. บันทึกน้ำหนักแรกรับ หน่วยเป็น “ กิโลกรัม ” 5. ไม่ต้องเลือกหน่วยบริการหลัก 6. เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z39000 7. เลือกสิทธิ UC 8. กรณีต้องการขอเบิกจาก สปสช. ให้เลือก “ใช้สิทธิ UC” หากไม่ต้องการขอเบิกเลือก “ไม่ใช้สิทธิ UC” 9. เลือกประเภทการจำหน่ายเป็น “Dead” หรือหากมีการส่งต่อให้เลือกเป็น “Transfer” 10. บันทึกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน ( หน้าเมนู F1, F2, F3 – F4 (ถ้ามี), F5 )

  Q : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยนอก จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-claim อย่างไร
  A : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ผู้ป่วยนอก ( กรณีที่เด็กยังไม่แจ้งเกิด และยังไม่มี PID เท่านั้น ) มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้ 1. เลือกประเภทบัตรเป็นบัตรประชาชน 2. หมายเลขบัตรให้เป็นไปตามค่าตั้งต้นของโปรแกรมคือ “ 0-0000-00000-00-0 ” 3. หากมีชื่อและนามสกุลแล้วให้ใส่มาด้วย หากยังไม่มีให้บันทึกชื่อเป็น บุตรชายนาง……หรือ บุตรหญิงนาง…… หรือให้บันทึกชื่อเป็น “ - - ” และนามสกุลเป็น “ - - ” 4. บันทึกน้ำหนักแรกรับ หน่วยเป็น “ กิโลกรัม ” 5. ไม่ต้องเลือกหน่วยบริการหลัก 6. ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ 7. เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z39000 8. เลือกสิทธิ UC 9. กรณีต้องการขอเบิกจาก สปสช. ให้เลือก “ใช้สิทธิ UC” หากไม่ต้องการขอเบิกเลือก “ไม่ใช้สิทธิ UC” 10. บันทึกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน ( หน้าเมนู F1, F2, F3 – F4 (ถ้ามี), F6 )

  Q : ต้องการศึกษาแนวทางดำเนินการกรณีแก้ไขข้อมูลหลังออก Statement (อุทธรณ์) สามารถศึกษาได้จากที่ไหน
  A : สามารถศึกษาแนวทางดำเนินการกรณีแก้ไขข้อมูลหลังออก Statement (อุทธรณ์) ได้ที่ เมนูดาวน์โหลด --> หัวข้อเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม e-Claim --> แนวทางดำเนินการกรณีแก้ไขข้อมูลหลังออก Statement ( อุทธรณ์ ) ปีงบประมาณ 2552 (e - Appeal _2552)

  Q : ต้องการศึกษาวิธีการขอแก้ไขข้อมูล (e-Pac) สามารถศึกษาได้จากที่ไหน
  A : สามารถศึกษาวิธีการขอแก้ไขข้อมูล (e-Pac) ได้ที่เมนูดาวน์โหลด-->หัวข้อเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม e-Claim-->คู่มือการขอแก้ไขข้อมูล (e-Pac)

  Q : การตรวจสอบหน่วยบริการประจำ จะตรวจสอบได้อย่างไร
  A : กรณีหน่วยบริการให้การรักษาผู้ป่วยนอก (OP) ให้หน่วยบริการบันทึกรหัสหน่วยบริการประจำตามข้อมูลที่ระบุในช่อง “ หน่วยบริการประจำ ” กรณีหน่วยบริการให้การรักษาผู้ป่วยใน ( IP ) ให้หน่วยบริการบันทึกรหัสหน่วยบริการประจำตามข้อมูลที่ระบุในช่อง “ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ”

  Q : ต้องการลบข้อมูลติด C และ เป็นข้อมูลที่ไม่ประสงค์จะเบิกกับ สปสช. ต้องทำอย่างไร
  A : หากหน่วยบริการต้องการลบข้อมูลที่ไม่ประสงค์จะเบิกกับ สปสช. ให้ดำเนินการดังนี้ 1.เรียกข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการลบขึ้นมา -->ดับเบิลคลิกที่ record ดังกล่าว 2.กดปุ่มแก้ไขข้อมูล (ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลใดๆ) 3.ทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง 4.ทำการค้นหาข้อมูลดังกล่าว โดยค้นหาจาก PID,HN, AN,ฯลฯ 5.เลือกรายการ (ที่ต้องการลบ) 6.กดปุ่ม ลบ เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ

  Q : เเบบฟอร์ม FM-20-001 สามารถดาวน์โหลดได้จากไหน เเละใช้ในกรณีใด
  A : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เมนูดาวน์โหลด -->หัวข้อแบบฟอร์ม --> ชื่อเเบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (ติด C438) --> FM-20-001 เเละใช้ในกรณีที่ข้อมูลติด C 438 เรื่องสิทธิ เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิที่ไม่ตรงกันระหว่าง สปสช. และหน่วยบริการ

  Q : ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
  A : สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้ที่ เมนูดาวน์โหลด-->หัวข้อแบบฟอร์ม-->ชื่อแบบฟอร์มการขอ Username/Password โปรแกรมฯ e-Claim

  Q : เเบบฟอร์ม FM-20-002 สามารถดาวน์โหลดได้จากไหน เเละใช้ในกรณีใด
  A : สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้ที่ เมนูดาวน์โหลด -->หัวข้อแบบฟอร์ม --> ชื่อแบบฟอร์ม การขอฐานข้อมูลกลับจากระบบโปรแกรม e-Claim --> FM-20-002 เเละใช้ในกรณีที่ต้องการขอฐานข้อมูลกลับจากระบบ e-Claim

  Q : หน่วยบริการทำการส่งออกข้อมูลออกจากโปรแกรม e-Claim แล้ว แต่จำไม่ได้ว่าบันทึกไฟล์ .ecd เก็บไว้ที่ไหน จะสามารถตรวจสอบและค้นหาไฟล์ .ecd ได้อย่างไร
  A : แนะนำให้เข้าไปค้นหาไฟล์ .ecd ได้โดย ไปที่เมนูบริการ --> ส่งออกข้อมูล --> คลิกที่ปุ่ม เปิด folder ecd --> ข้อมูลที่เคยส่งออกจากโปรแกรม e-Claim (ไฟล์.ecd) จะถูกเก็บไว้ที่ไดร์ฟ C:\ECLAIM2008\Datas\export_ecd ซึ่งหน่วยบริการจะสามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  Q : ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
  A : หน่วยริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูค้นหาข้อมูล (e-Claim Search) โดยกรอกรายละเอียดของผู้ป่วยที่ต้องการค้นหา เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วย (HN), เลขประจำตัวผู้ป่วยใน (AN), รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (PID), วันที่เข้ารับบริการ (Date_Admit), วันที่จำหน่าย (Date_Discharge) เป็นต้น แล้วกดปุ่มค้นหา ข้อมูลที่แสดงนั้น จะแจ้งสถานะข้อมูลให้ทราบว่า ข้อมูลของผู้ป่วยรายดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้วหรือไม่

  Q : สอบถามวิธีการปรับปรุงตารางข้อมูล (Offline) ต้องทำอย่างไร
  A : แนะนำให้เข้าโปรแกรมฯ e-Claim โดยเลือกเมนูช่วยเหลือ --> ปรับปรุงตารางข้อมูล(Offline) เลือกไฟล์ DatabasePatch.edp ที่อยู่ในไฟล์ Setupโปรแกรม E-Claim แล้วเลือกนำเข้าข้อมูล (Offline) และสามารถใช้งานได้ปกติ

  Q : สอบถามว่าต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติด C จากไฟล์ตอบกลับ REP ต้องทำอย่างไรบ้าง
  A : หลังจากนำไฟล์ REP เข้าในโปรแกรมแล้ว ให้ค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล โดยไปที่เมนูค้นหาข้อมูลให้เลือกสถานะข้อมูลเป็น 3 ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. หลังจากนั้นจะปรากฏข้อมูลที่เป็นแถบสีส้ม ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่มแก้ไข จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งกลับมาประมวลผลที่ส่วนกลางใหม่อีกครั้ง

  Q : หน่วยบริการนำเข้ามาตรฐานข้อมูล (12 แฟ้ม) ในโปรแกรมฯ e-Claim (Offline) ไม่ได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
  A : แนะนำให้ตรวจสอบโครงสร้างมาตรฐาน (12 แฟ้ม) ว่าข้อมูลที่ต้องการโอนผ่านโปรแกรมฯ e-Claim โครงสร้างตรงกับที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้หรือไม่

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7  ทั้งหมด 122 รายการ