Username :
Password :
 
 
คำถามที่พบบ่อย
คำถามทั่วไป หมวดคำถาม   

ค้นหาคำถาม

  Q : สอบถามเรื่องการทำ Shunt/Graft ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สามารถบันทึกในโปรแกรม e-claim เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  A : สามารถบันทึกในโปรแกรม e-Claim ได้ โดยมีวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการทำ shunt ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในโปรแกรม e-Claim ดังนี้ 1.เมนูข้อมูลทั่วไป (F1)ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ และ เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD การเบิก shunt ในผู้ป่วยฟอกเลือด (HD) ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2.เมนูการวินิจฉัยโรค (F2) บันทึกรหัสโรคหลัก (Pdx.) หรือ โรครอง (Sdx.) ตามที่กำหนด 3.เมนูการผ่าตัดหัตถการ (F3) บันทึกรหัสหัตถการตามที่กำหนด 4.เมนูค่ารักษาพยาบาล (F7) เลือกปุ่มรายการ บริการอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด 5.พิมพ์อักษร HD จะปรากฏชนิดของ Vascular Access ตามรหัสการเบิกจ่าย ได้แก่ HD0001, HD0002, HD0003 และHD0004 เลือกรายการที่ต้องการขอเบิก บันทึกจำนวนและยอดเงินที่ต้องการเรียกเก็บ แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ 6.บันทึกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกหน้าเมนู

  Q : ผู้ป่วยเป็นสิทธิ์ว่าง และมารับบริการ กรณีผู้ป่วยใน หากยังไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย สามารถเรียกเก็บใน e-claim ได้หรือไม่
  A : หากตรวจสอบสิทธิ์หน้าเว็บ เเละพบว่า ณ วันที่ผู้ป่วยมารับบริการ ผู้ป่วยมีสิทธิว่าง ก็สามารถเรียกเก็บกรณีสิทธิว่างในโปรแกรม e-Claim ได้

  Q : กรณีเด็กแรกเกิดคลอดแล้วตาย เด็กยังไม่ได้ไปแจ้งเกิด ไม่มีชื่อ นามสกุล ไม่มี 13 หลัก จะสามารถคีย์เบิกในโปรแกรม e-claim อย่างไร
  A : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ( กรณีที่เด็กยังไม่แจ้งเกิด และยังไม่มี PID เท่านั้น ) มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 1. เลือกประเภทบัตรเป็นบัตรประชาชน 2. หมายเลขบัตรให้เป็นไปตามค่าตั้งต้นของโปรแกรมคือ “ 0-0000-00000-00-0 ” 3. หากมี ชื่อและนามสกุลแล้วให้ใส่มาด้วย หากยังไม่มีให้บันทึกชื่อเป็น บุตรชายนาง……หรือ บุตรหญิงนาง…… หรือให้บันทึกชื่อเป็น “ - - ” และนามสกุลเป็น “ - - ” 4. บันทึกน้ำหนักแรกรับ หน่วยเป็น “ กิโลกรัม ” 5. ไม่ต้องเลือกหน่วยบริการหลัก 6. เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z39000 7. เลือกสิทธิ์ UC 8. กรณีต้องการขอเบิกจาก สปสช. ให้เลือก “ใช้สิทธิ์ UC” หากไม่ต้องการขอเบิกเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์ UC” 9. เลือกประเภทการจำหน่ายเป็น “Dead” หรือหากมีการส่งต่อให้เลือกเป็น “Transfer” 10. บันทึกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน

  Q : อยากทราบ “รหัสอาชีพ” ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 12 แฟ้ม ต้องดูจากที่ไหน
  A : เเนะนำให้ดูจากตัวฐานข้อมูล โดยไปที่ C:\ECLAIM2008\Datas -->เปิดฐานข้อมูล eClaim2008.mdb --> ไปที่ตาราง L_Occupations -->จะแสดง “รหัสอาชีพ”

  Q : ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก และต้องการยกเลิกข้อมูลผู้ป่วยนอก ต้องทำอย่างไร
  A : 1. ตรวจสอบและแก้ไขวันที่รับบริการ ผู้ป่วยนอก ให้ถูกต้องตามเวชระเบียน ซึ่งไม่ควรจะตรงกับช่วงเวลาที่นอนรักษาตัว ใน รพ. ของ ผู้ป่วยใน 2. เลือกการใช้สิทธิ์เป็น "ไม่ใช้สิทธิ์ UC" และส่งข้อมูลเข้ามาใหม่

  Q : ส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซด์ไม่ได้ระบบฟ้องว่า มี 1 record ซ้ำ ต้องทำอย่างไร
  A : หากระบบเเจ้งว่า "ส่งข้อมูลผิดพลาด 1 ไฟล์ เนื่องจากข้อมูลซ้ำ" เเสดงว่าได้ส่งไฟล์ .ecd ดังกล่าว เข้าในระบบเรียบร้อยเเล้ว ดังนั้นจะไม่สามารถส่งไฟล์เดิมซ้ำได้อีก

  Q : การขอแก้ไขข้อมูลด้วยระบบ e-Pac ต้องส่งเอกสารยืนยันการแก้ไขข้อมูลหรือไม่
  A : การขอแก้ไขข้อมูลด้วยระบบ e-Pac ไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการแก้ไข

  Q : กรณีการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ มีระเบียบในการเบิกอย่างไร และสามารถหาเอกสารเกี่ยวกับกับการเบิกได้ที่ไหน
  A : เเนะนำให้ติดต่อ คุณปราโมทย์ เเย้มพร้อม กองทุนโรคไตวาย ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-141-4131 หรือ 081-9060260 , e-mail: pramoat.y@nhso.go.th เพื่อขอเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Q : การส่งเบิกคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการขับจักรยนต์ชนกับรถเก๋ง แต่ได้เบิกพรบ.จนครบแล้วและรับกลับมารักษาต่อที่รพ. ต้นสังกัด จะมีแนวทางการส่งเบิกอย่างไร
  A : กรณีที่ใช้ พรบ.หมดแล้ว และมีการไปรับผู้ป่วยกลับมานอนที่ รพ. ต้นสังกัด มีแนวทางในการส่งเบิกดังนี้ 1.ในเมนู AE/RF (F4) ช่อง "สิทธิการรักษาอื่นๆ" ไม่ต้องเลือก "พรบ. จากผู้ประสบภัยจากรถ" หรือ “กองทุนทดแทน” 2. เมนูค่ารักษาพยาบาล (F5) ให้บันทึกตามจริง ในช่อง "ค่า พรบ./#3 : ไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ หรือใส่ “ศูนย์”เพราะ ผู้ป่วยใช้ พรบ. หมดแล้ว 3.หากมีการใช้รถพยาบาลไปรับ ผู้ป่วยกลับมานอนที่ รพ. ต้อนสังกัด ก็สามารถเบิกค่ารถได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในช่องการส่งต่อ ให้เลือกเป็น => รับจาก.....(ระบุ รพ. ที่ไปรับมา) วัตถุประสงค์ - -> รับไว้รักษาต่อเนื่อง(ส่งกลับ)

  Q : นำเข้าข้อมูล 12 แฟ้ม แล้ว สัญชาติกับอาชีพไม่ขึ้นต้องแก้ไขอย่างไร
  A : แนะนำให้ไปตรวจสอบ เเฟ้ม PAT ใน Field : OCCUPA (รหัสอาชีพ) จะต้องเป็น 3 หลัก ตรงตามรหัสที่ สนย.กำหนด เช่น รหัส 101 อาชีพ สถาปนิก เป็นต้น เเละ Field : NATION (รหัสสัญชาติ) จะต้องเป็น 3 หลัก เช่นเดียวกัน เช่น สัญชาติไทย สนย. ให้รหัสสัญชาติเป็น 99 ใน Field NATION ก็ให้ใส่เป็น 099 เป็นต้น

  Q : ต้องการดูปฏิทินการออก Statement ประจำปีงบประมาณ 2556 สามารถดูได้จากที่ไหน
  A : สามารถดูปฏิทินการออก Statement ปีงบประมาณ 2556 ได้ที่หน้าเว็บ e-Claim --> เมนูดาวน์โหลด --> หัวข้อปฏิทินการออก Statement ปีงบประมาณ 56 โดยมีรายละเเอียดตาม URL : นี้ http://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/ปฏิทินการออก_Statement_56.pdf

  Q : ติด C 151 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C151 คือ ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบการบันทึกช่วงวัน/เวลา การเข้ารับบริการ ให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่

  Q : ติด C 808 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C808 คือ ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่สัมพันธ์ สอดคล้องตามหลักการสรุปโรค วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ แก้ไขให้สอดคล้อง ถูกต้องตามหลักการสรุปโรค แล้วส่งเข้ามาใหม่

  Q : ติด C 131 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C131 คือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข : ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 การเบิกชดเชยกรณีการรักษาผู้ป่วยในข้ามเขต ต้องเป็นกรณี A/E หรือ รับ Refer เท่านั้น

  Q : การบันทึก "เงื่อนไขการเรียกเก็บ" ผู้ป่วยนอก (OP) ในโปรแกรม e-Claim ต้องบันทึกอย่างไร
  A : การบันทึก “เงื่อนไขการเรียกเก็บ” เลือกเมื่อต้องการเบิกกรณี OPAE ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.สิทธิ UC เข้ารับรักษาข้ามจังหวัด 2.สิทธิว่าง 3.ทหารเกณฑ์สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ รักษาหน่วยบริการนอกสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ 4. คนพิการ/ทหารผ่านศึก รักษาข้ามจังหวัด กรณี OPAE รักษาข้ามจังหวัด ต้องเป็นการเข้ารักษาด้วยกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินเท่านั้น เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ เป็น “Normal” ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 1.สิทธิว่าง 2.ทหารเกณฑ์สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ รักษาหน่วยบริการนอกสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ 3.คนพิการ/ทหารผ่านศึก รักษาข้ามจังหวัด

  Q : Username/Password login เข้าหน้าเว็บ http://eclaim.nhso.go.th ไม่ได้ ระบบแจ้งว่า force change password ต้องดำเนินการอย่างไร
  A : เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ Data Center จะมีการกำหนดให้ Password ใช้งานได้เพียง 120 วัน ดังนั้น หากหน่วยบริการ Login เข้า e-Claim แล้วระบบแจ้งว่า force change password หมายความว่า รหัส Password เดิมของท่านหมดอายุต้องเปลี่ยน Password ใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บ สปสช. www.nhso.go.th หรือ http://dc.nhso.go.th/datacenter (กรณีเข้าเว็บ dc นี้ ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อ 4 ได้เลย) 2. เลือกเมนูผู้ให้บริการ --> เลือกบริการออนไลน์ 3. หัวข้อ ระบบ Data Center --> เลือกข้อ 4. Data Center 4. Login ด้วย Password เดิม --> เปลี่ยน Password ใหม่ตามที่ท่านต้องการ โดยประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 6 หลัก --> ยืนยันรหัส Password ใหม่ อีกครั้ง --> Login เข้าสู่ระบบใหม่ (อย่าลืมจำรหัส Password ใหม่ของตัวเองไว้ด้วย) หมายเหตุ : กรณีที่เข้าเว็บ http://dc.nhso.go.th/datacenter แล้วระบบฟ้องว่า "โปรแกรมกำลังจะเปิดหน้าต่างหลักเเบบเต็มจอ แต่ถูก Browser หรือ โปรแกรมรักษาความปลอดภัยบางตัวปิดกั้นหน้าต่างหลักไว้" ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสถานะของ Pop-up Blocker โดยไปที่เมนู Tools -->Pop-up Blocker-->สถานะของ Pop-up ต้องเป็น Turn On Pop-up Blocker เท่านั้น 2.หากสถานะ Pop-up เป็น Turn Off Pop-up Blocker ให้ทำการคลิกที่ Turn Off Pop-up Blocker อีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น Turn On Pop-up Blocker จากนั้นให้ทำการเข้าระบบ http://dc.nhso.go.th/datacenter ใหม่อีกครั้ง และดำเนินการตามข้อที่ 1-4 ตามลำดับ

  Q : ติด C 514 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 514 คือ กรณีเบิกค่าพาหนะรับหรือส่งต่อ ไม่มีรหัสโรงพยาบาลรับหรือส่งต่อ หรือชนิดการส่งต่อไม่เป็น Transfer หรือไม่มีสิทธิ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข : ให้ตรวจสอบการว่ามีการบันทึกหน่วยบริการรับหรือส่งต่อหรือชนิดการจำหน่ายหรือตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ป่วยตรงตามหลักเกณฑ์การเบิกชดเชยค่ารถ refer หรือไม่

  Q : ติด C 438 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 438 คือ ไม่มีสิทธิ UC แต่ระบุใช้สิทธิ UC วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข 1.กรณีติด C438 หากหน่วยบริการตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ณ วันที่ผู้ป่วยมารับบริการ ผู้ป่วยไม่มีสิทธิ UC หน่วยบริการไม่ต้องดำเนินการใดๆ 2.กรณีติด C438 เกี่ยวกับสิทธิ เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิที่ไม่ตรงกัน ระหว่าง สปสช.เเละหน่วยบริการ ให้หน่วยบริการดำเนินการดังนี้ 2.1 ส่งหนังสือขอแก้ไขข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม FM-20-001 พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ -สำเนาการตรวจสอบสิทธิ ณ วันเข้ารับบริการ -หนังสือรับรองการปลดสิทธิ ข้าราชการ / ประกันสังคม /พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน ( กรณีที่หมดสิทธิ แต่ตรวจสอบจากหน้า web ณ วันที่เข้ารับบริการพบว่ายังมีสิทธิดังกล่าวอยู่ ) 2.2 สปสช. พิจารณาและดำเนินการแก้ไขข้อมูล และแจ้งทางโทรศัพท์ / e-mail ให้หน่วยบริการ download REP ที่แก้ไขแล้วอีกครั้ง 2.3 สปสช. ทำหนังสือตอบกลับผลการพิจารณาการขอแก้ไขข้อมูลให้หน่วยบริการทราบอย่างเป็นทางการ 2.4 สปสช. จะไม่รับพิจารณา กรณีเอกสาร / หลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะจัดส่งเอกสารกลับคืนหน่วยบริการเพื่อดำเนินการใหม่อีกครั้ง

  Q : ติด C 911 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 911 คือ ข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC / อุปกรณ์อวัยวะเทียม มีจำนวนเงินรวม แต่ไม่ระบุรายการที่ขอเบิก หรือกรณีสิทธิว่างไม่ระบุเงื่อนไขการเรียกเก็บ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข หากเป็นการให้บริการภายในจังหวัด ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 1.หากเป็นการเบิกกรณี OPHC ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บให้ระบุกรณีที่ขอเบิกเช่น Cryptococcal meningitis หรือ CA breast มาให้ครบถ้วนและถูกต้อง 2.หากเป็นการขอเบิกอุปกรณ์/อวัยวะเทียม ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการที่ขอเบิกมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง 3.หากเป็นกรณีสิทธิว่าง ให้ระบุเงื่อนไขการเรียกเก็บว่าเป็น Normal, Accident หรือ Emergency แล้วแต่กรณี

  Q : ติด C 142 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
  A : C 142 คือ HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เลขบัตรปชช.13 หลักไม่ตรงกัน วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบ HN และเลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกัน -ถ้าข้อมูลใหม่ผิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่ -ถ้าข้อมูลเดิมผิดแก้ไข EPAC หากยังไม่ตัดยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตัดยอดออก STM แล้ว เมื่อข้อมูลนี้ผ่าน A แล้ว จึงส่งข้อมูลที่ติด C นี้เข้ามาอีกครั้ง

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7  ทั้งหมด 122 รายการ