Username :
Password :
 
 
ดาวน์โหลด

ไฟล์สำหรับปรับปรุงตารางข้อมูล (Offline)

DatabasePatch25620115
 เพิ่ม
1. รหัส 38999 : อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการตามที่กำหนด และเป็นรายการที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ ให้สถานพยาบาลดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (ในหมวด 7)
2. แก้ไขชื่อรหัส 38641 หมวด 7 เป็น OCT-2
3. เพิ่มรหัสหน่วยบริการ
40879: มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา)
41358: มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(มหาสวัสดิ์)
41442: มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พรประภานิมิตร)
41359: มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(วัดวังหิน)
41331: มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(หนองยายบู่)
25620115 709 KB 16 มกราคม 2562

โปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.06

สิ่งที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06

รองรับ windows XP

1.เพิ่มการบันทึกเบิก
   1.1 บริการฝากครรภ์ (Antenatal Care)
   1.2 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cancer Cervical screening)
   หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น สำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ

2. สิทธิ UC การบันทึกเบิกอุปกรณ์ข้อเข่า เพิ่มการบันทึกชนิดการผ่าตัด บริษัท/รุ่น / หมายเลขชุดการผลิตของอุปกรณ์

3. สิทธิข้าราชการ และสิทธิ อปท.
   3.1 เพิ่มการบันทึก หมวด 6 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ หมวด 7 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เป็นราย ITEM สำหรับผู้ป่วยที่รับบริการ/จำหน่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
   3.2 แก้ไขการบันทึกเลข PA_NO ให้บันทึกได้ 10 หลัก
   3.3 แก้ไขการบันทึก รหัส xxx ทุกหมวด เมื่อบันทึกยอดขอเบิกจะแสดงในส่วนเกินเนื่องจากเป็นส่วนที่เบิกไม่ได้

========================================

วิธีการติดตั้งโปรแกรม e-Claim Offline
1.สำรองฐานข้อมูลจากโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชันเดิม (วิธีการคือ เลือกที่เมนูต้องค่าระบบ -->ผู้ใช้งานระบบ -->เลือกสำรอง/นำกลับฐานข้อมูล และเลือกสำรองฐานข้อมูล )
2.Uninstall โปรแกรม e-Claim Version เดิมออกก่อน ไม่แนะนำให้ลงโปรแกรมใหม่ทับโปรแกรมเก่า
3.ทำการติดตั้ง โปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.06
4.ปรับปรุงตารางข้อมูล Offline (DatabasePatch)
5.นำกลับฐานข้อมูลเดิม ที่ได้สำรองไว้ในข้อแรกกลับเข้าในโปรแกรม (โดยไปที่เมนูตั้งค่าระบบ --> ผู้ใช้งานระบบ -->สำรอง/นำกลับฐานข้อมูล --> กดปุ่มนำกลับฐานข้อมูล)
6. นำเข้าข้อมูลยา Drug Catalog หากไม่นำเข้าจะไม่สามารถบันทึกเบิกค่ายาได้ยกเว้นหากหน่วยบริการใดเบิกเฉพาะสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องนำเข้า drug catalog
7. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยตามปกติ

หากติดตั้งโปรแกรมแล้ว error ให้ดำเนินการดังนี้
1.ฐานข้อมูลแบบ Access ไฟล์แนบ
2. ฐานข้อมูลแบบ MySQL ไฟล์แนบ


โปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.06
 โปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.06 2.06 39.58 MB 24 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม e-Claim

รายละเอียดรหัส DENY
 รายละเอียดรหัส DENY 20171012 157 KB 14 มกราคม 2562
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562 ไม่ระบุ 64.87 MB 7 ธันวาคม 2561
การอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-Appeal) ผ่านโปรแกรม e-Claim สิทธิข้าราชการ
 การอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-Appeal) ผ่านโปรแกรม e-Claim สิทธิข้าราชการ ไม่ระบุ 733 KB 30 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติด C)
 รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติด C) 20180404 342 KB 23 พฤษภาคม 2561
วิธีการบันทึกกรณี ODS
 วิธีการบันทึกกรณี ODS ไม่ระบุ 1.08 MB 22 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีการบันทึกกรณีการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
 วิธีการบันทึกกรณีการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
ไม่ระบุ 1.33 MB 15 มกราคม 2561
วิธีการบันทึกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น
 วิธีการบันทึกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ไม่ระบุ 1.43 MB 15 มกราคม 2561
การอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-Appeal) ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2561
 ขั้นตอนการอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-Appeal) ผ่านโปรแกรม e-Claim
ปีงบประมาณ 2561
ไม่ระบุ 932 KB 30 ตุลาคม 2560
แนวทางแก้ไขกรณีติด C999
 แนวทางแก้ไขกรณีติด C999 ไม่ระบุ 240 KB 17 ตุลาคม 2560
กรณี CHK=5 และแนวทางการตรวจสอบหน่วยบริการประจำ
 กรณี CHK=5 และแนวทางการตรวจสอบหน่วยบริการประจำ ไม่ระบุ 216 KB 17 ตุลาคม 2560
คู่มือการส่งข้อมูลเบิกยาบัญชี จ(2)
 คู่มือการส่งข้อมูลเบิกยาบัญชี จ(2) ไม่ระบุ 3.40 MB 17 ตุลาคม 2560
คู่มือการขออนุมัติใช้ยาในระบบ Prior Authorization
 คู่มือการขออนุมัติใช้ยาในระบบ Prior Authorization ไม่ระบุ 16.71 MB 17 ตุลาคม 2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2559
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2559 ไม่ระบุ 66.76 MB 17 ตุลาคม 2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2561
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2561 ไม่ระบุ 99.90 MB 16 ตุลาคม 2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2560
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2560 ไม่ระบุ 27.96 MB 16 ตุลาคม 2560
คู่มือการอ่าน Statement สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
 คู่มือการอ่าน Statement สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ไม่ระบุ 1.03 MB 16 ตุลาคม 2560
แนวทางการแก้ไขกรณีรับ rep แล้วไม่มีรายละเอียดแสดง
 แนวทางการแก้ไขกรณีรับ rep แล้วไม่มีรายละเอียดแสดง ไม่ระบุ 186 KB 16 ตุลาคม 2560
e-Claim User Manual
 คู่มือการใช้งานโปรแกรม e-Claim 2008 ไม่ระบุ 25.46 MB 16 ตุลาคม 2560
แนวทางการแก้ไขกรณีติด C 438 ทุกสิทธิ
 แนวทางการแก้ไขกรณีติด C 438 ทุกสิทธิ ไม่ระบุ 682 KB 16 ตุลาคม 2560

เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม e-Claim(OP Refer)

ประกาศแจ้งเวียนกรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศแจ้งเวียน เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการขออุทธรณ์ข้อมูลกรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ 2560 20170301 59 KB 1 มีนาคม 2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายสูง (OPHC) ผ่านระบบโปรแกรม OP Refer
 แนวทางการบันทึกข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายสูง (OPHC) ผ่านระบบโปรแกรม OP Refer 25580207 126 KB 2 กรกฎาคม 2558
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลปฏิเสธสำหรับหน่วยบริการที่รักษา
 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลปฏิเสธสำหรับหน่วยบริการที่รักษา 25580407 161 KB 7 เมษายน 2558
แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่าย OP Refer
 แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่าย OP Refer 25580325 3.66 MB 25 มีนาคม 2558
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล OP Refer (FM-20-009)
 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล OP Refer (FM-20-009) 20120420 718 KB 7 มกราคม 2556
เเบบฟอร์มการขออุทธรณ์ข้อมูล OP Refer (FM-20-006)
 เเบบฟอร์มการขออุทธรณ์ข้อมูล OP Refer (FM-20-006) 20120420 723 KB 7 มกราคม 2556
เเบบฟอร์มแก้ไขการอนุมัติข้อมูล OP Refer (FM-20-005)
 เเบบฟอร์มแก้ไขการอนุมัติข้อมูล OP Refer (FM-20-005) 20120420 719 KB 7 มกราคม 2556
การอนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย (OP Refer)
 อนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย (OP Refer) 20120424 964 KB 24 เมษายน 2555
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายการยา
 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายการยา 25540511 14 KB 11 พฤษภาคม 2554
(PPT2003) การนำเข้าข้อมูลแฟ้มมาตราฐานสำหรับ OPREFER
 การนำเข้าข้อมูลแฟ้มมาตราฐานสำหรับ OPREFER ไม่ระบุ 6.56 MB 30 มีนาคม 2554
(PPT2007) การนำเข้าข้อมูลแฟ้มมาตราฐานสำหรับ OPREFER
 (PPT2007) การนำเข้าข้อมูลแฟ้มมาตราฐานสำหรับ OPREFER ไม่ระบุ 5.94 MB 30 มีนาคม 2554

เอกสารประกอบการชดเชย สิทธิ UC

ประกาศ และแนวทางปฏิบัติกรณี MIS
 ประกาศ และแนวทางปฏิบัติกรณี MIS ไม่ระบุ 437 KB 7 มกราคม 2562
ประกาศ กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)
 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) ไม่ระบุ 59 KB 3 มกราคม 2562
รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษามะเร็ง
 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการ เคมีบำบัดระดับที่ 1 ,2,3 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่ระบุ 19 KB 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ต้อกระจก ฉ.2 พ.ศ.2561
 ประกาศ ต้อกระจก ฉ.2 พ.ศ.2561 ซึ่งรายละเอียดจะมีการปรับรายการเลนส์ โดยจะมีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไม่ระบุ 164 KB 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
 ประกาศรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ไม่ระบุ 72 KB 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์คู่มือ Protocol CA (20 ชนิด) สิทธิ UC
 1. คู่มือ Protocol Adult CA เล่ม 1
2. คู่มือ Protocol Adult Hematology CA เล่ม 2
3. คู่มือ Protocol Pediatric CA สำหรับการเบิกจ่ายตามแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ.2559 เล่ม 3
ไม่ระบุ 19.18 MB 11 ตุลาคม 2561
สรุปหลักเกณฑ์ฯ สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2562
 สรุปหลักเกณฑ์ฯ สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2562 ไม่ระบุ 3.11 MB 24 กันยายน 2561
ขอความร่วมมือบันทึกเบิกอุปกรณ์Coronary Stent และชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จากระบบ VMI ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในโปรแกรมองค์การเภสัชกรรม
 ขอความร่วมมือบันทึกเบิกอุปกรณ์Coronary Stent และชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จากระบบ VMI ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในโปรแกรมองค์การเภสัชกรรม ไม่ระบุ 107 KB 23 สิงหาคม 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิด เริ่ม 1 มกราคม 2561
 ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิด เริ่ม 1 มกราคม 2561 ไม่ระบุ 700 KB 14 สิงหาคม 2561
วิธีการตรวจสอบยอดเงิน กรณี งวด 6105_ปรับอัตราจ่าย ต.ค.60 ถึง มี.ค.61
 วิธีการตรวจสอบยอดเงิน กรณี งวด 6105_ปรับอัตราจ่าย ต.ค.60 ถึง มี.ค.61 ไม่ระบุ 347 KB 17 กรกฎาคม 2561
วิธีการดูรายละเอียด REP/STM กรณีงบกลาง
 วิธีการดูรายละเอียด REP/STM กรณีงบกลาง ไม่ระบุ 461 KB 17 กรกฎาคม 2561
แจ้งปรับอัตราจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561
 แจ้งปรับอัตราจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561 ไม่ระบุ 41 KB 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มค 2561
 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มค 2561 ไม่ระบุ 346 KB 11 มกราคม 2561
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยกรณีให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง พ.ศ. 2560
 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยกรณีให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 470 KB 11 มกราคม 2561
หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ระบุ 3.40 MB 30 ตุลาคม 2560
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม รายการเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 25601011 2.19 MB 18 ตุลาคม 2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2561
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2561 ไม่ระบุ 99.90 MB 16 ตุลาคม 2560
ประกาศอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 ประกาศอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หนังสือเวียนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ไม่ระบุ 60 KB 16 พฤษภาคม 2560
หนังสือเวียนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
 หนังสือเวียนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ไม่ระบุ 210 KB 15 พฤษภาคม 2560
วิธีการบันทึกข้อมูลกรณี Hemophilia
 วิธีการบันทึกข้อมูลกรณี Hemophilia และ สปสช. ได้มีการปรับรายงาน รายบุคคล เพิ่มเติม หน่วยบริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget ) (http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/) 04042560 2.62 MB 4 เมษายน 2560
Hcode ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 Hcode ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา update 22-8-2559 ไม่ระบุ 58 KB 13 มกราคม 2560
แนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัดข้อเข่า พ.ศ. 2559
 แนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัดข้อเข่า พ.ศ. 2559 ไม่ระบุ 294 KB 23 ธันวาคม 2559
แนวทางการจ่ายชดเชย กรณีให้บริการ Senile Cataract ปีงบประมาณ 2560
 แนวทางการจ่ายชดเชย กรณีให้บริการ Senile Cataract ปีงบประมาณ 2560 ไม่ระบุ 367 KB 20 ธันวาคม 2559
ประกาศฯรายการ อุปกรณ์ อวัยวะเทียม
 ประกาศฯรายการ อุปกรณ์ อวัยวะเทียม ไม่ระบุ 2.68 MB 28 ตุลาคม 2559
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค
 รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค 2559 ไม่ระบุ 2.65 MB 28 ตุลาคม 2559
หนังสือแจ้งการใชอุปกรณ์Stent2559
 หนังสือแจ้งการใชอุปกรณ์Stent2559 25590610 54 KB 10 มิถุนายน 2559
หนังสือเวียน เรื่อง การใช้อุปกรณ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่และชุดข้อเข่าเทีบมแบบใช้สารยึดกระดูกในระบบ VMI ประจำปีงบประมาณ 2559
 หนังสือเวียน เรื่อง การใช้อุปกรณ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่และชุดข้อเข่าเทีบมแบบใช้สารยึดกระดูกในระบบ VMI ประจำปีงบประมาณ 2559 25590212 58 KB 12 กุมภาพันธ์ 2559
แนวทางปฎิบัติการแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีการรักษาโรคมะเร็ง
 แนวทางปฎิบัติการแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีการรักษาโรคมะเร็ง C563 และ C566 25590209 206 KB 9 กุมภาพันธ์ 2559
แนวทางการใช้บริการผ่าตัดต่อกระจกสิทธิ UC ปี 2559
 แนวทางการใช้บริการผ่าตัดต่อกระจกสิทธิ UC ปี 2559 25590201 564 KB 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศเรื่องรายการและราคายาเคมีบำบัดสำหรับจ่ายชดชเยกรณีการรักษาโรคมะเร็ง ปี 2559
 ประกาศเรื่องรายการและราคายาเคมีบำบัดสำหรับจ่ายชดชเยกรณีการรักษาโรคมะเร็ง ปี 2559 25581228 345 KB 28 ธันวาคม 2558
ประกาศปรับราคารายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559
 ประกาศปรับราคารายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 25581214 1.03 MB 14 ธันวาคม 2558
แนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
 แนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ไม่ระบุ 312 KB 12 ตุลาคม 2558
ปรับราคาอุปกรณ์หมวดหัวใจ 12 รายการ ราคาใหม่ใช้อ้างอิง 1 มกราคม 2559
 ปรับราคาอุปกรณ์หมวดหัวใจ 12 รายการ ราคาใหม่ใช้อ้างอิง 1 มกราคม 2559 ไม่ระบุ 194 KB 2 ตุลาคม 2558
ว.0193-การเบิกจ่ายชดเชย stent ปี 2559
 ว.0193-การเบิกจ่ายชดเชย stent ปี 2559 ไม่ระบุ 69 KB 30 กันยายน 2558
คู่มือแนวทางการรับค่าใช้จ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็งปี 2558
 คู่มือแนวทางการรับค่าใช้จ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็งปี 2558 ไม่ระบุ 15.13 MB 27 เมษายน 2558
หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น
 หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น 2558 307 KB 25 กุมภาพันธ์ 2558
การหัก พรบ. 30,000 บาท สิทธิ UC
 การหัก พรบ. 30,000 บาท สิทธิ UC ไม่ระบุ 167 KB 15 มกราคม 2558
ว.0362_หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายสิทธิ UC ปีงบประมาณ 2558
 ว.0362_หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายสิทธิ UC ปีงบประมาณ 2558 ไม่ระบุ 287 KB 5 มกราคม 2558
ว.0327_20ตค57-แจ้งประกาศอุปกรณ์ปีงบ 58
 ว.0327_20ตค57-แจ้งประกาศอุปกรณ์ปีงบ 58 ไม่ระบุ 116 KB 23 ธันวาคม 2557
หนังสือเวียนแจ้งอุปกรณ์ 20 รายการ สิทธิ UC
 หนังสือเวียนแจ้งอุปกรณ์ 20 รายการ สิทธิ UC ไม่ระบุ 68 KB 23 ธันวาคม 2557
รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ สิทธิ UC (ส่งเบิกโปรแกรม e-Claim)
  รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ สิทธิ UC (ส่งเบิกโปรแกรม e-Claim) ไม่ระบุ 1.99 MB 23 ธันวาคม 2557
ว.0327 แจ้งเวียนประกาศอุปกรณ์ปีงบ 58
 ว.0327 แจ้งเวียนประกาศอุปกรณ์ปีงบ 58 20102557 116 KB 28 ตุลาคม 2557
หนังสือแจ้งเวียนการเบิกค่าบริการเลเซอร์ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2558
 หนังสือแจ้งเวียนการเบิกค่าบริการเลเซอร์ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2558 25571021 1.31 MB 21 ตุลาคม 2557
หนังสือเวียน การส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2558
 หนังสือเวียน การส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2558 25571021 180 KB 21 ตุลาคม 2557
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมฯ ส่งเบิกตามโปรแกรม e-Claim สิทธิ UC ปี 2558
 รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมฯ ส่งเบิกตามโปรแกรม e-Claim สิทธิ UC ปี 2558 25571014 1.99 MB 15 ตุลาคม 2557
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ส่งเบิกตามโปรแกรมฟื้นฟูคนพิการ ปี 2558
 รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ส่งเบิกตามโปรแกรมฟื้นฟูคนพิการ 25571014 1.61 MB 15 ตุลาคม 2557
แนวทางการเบิกจ่ายกรณี Cencer Payment Registry
 แนวทางการเบิกจ่ายกรณี Cencer Payment Registry 25571014 288 KB 14 ตุลาคม 2557
ประกาศฯ แนวทางการผ่าตัดต้อกระจก(ฉ.๒) ๒๕๕๗(ฉบับปรับปรุง)
 ประกาศฯ แนวทางการผ่าตัดต้อกระจก(ฉ.๒) ๒๕๕๗(ฉบับปรับปรุง) 25570729 917 KB 4 กันยายน 2557
ว0251 ซักซ้อมความเข้าใจ stent VMI ปี 57
 ว0251 ซักซ้อมความเข้าใจ stent VMI ปี 57 25570805 86 KB 5 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียน เรื่องการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนท้องถิ่นในโปรแกรม e-Claim
 หนังสือเวียน เรื่องการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนท้องถิ่นในโปรแกรม e-Claim 25570625 67 KB 25 มิถุนายน 2557
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557
 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557 25570310 12.28 MB 10 มีนาคม 2557
ประกาศเกณฑ์การจ่่ายชดเชยค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงฯ
 ประกาศเกณฑ์การจ่่ายชดเชยค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงฯ 25570218 2.50 MB 18 กุมภาพันธ์ 2557
e-Book คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557
 e-Book คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557 25570204 9.78 MB 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหนังสือแจ้งเวียนรายการอุปกรณ์ที่มีการปรับเพิ่มเติมรายละเอียด (แทนฉบับเดิม)
 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหนังสือแจ้งเวียนรายการอุปกรณ์ที่มีการปรับเพิ่มเติมรายละเอียด (แทนฉบับเดิม) 25570107 3.95 MB 7 มกราคม 2557
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา
 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา 25561228 3.83 MB 7 มกราคม 2557
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำรักษาโรค และ ข้อบ่งชี ประจำปีงบประมาณ 2557
 รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำรักษาโรค และ ข้อบ่งชี ประจำปีงบประมาณ 2557 25561223 2.51 MB 23 ธันวาคม 2556
ประกาศเรื่องค่าห้องค่าอาหารสิทธิข้าราชการ อปท
 ประกาศเรื่องค่าห้องค่าอาหารสิทธิข้าราชการ อปท 25561217 2.87 MB 17 ธันวาคม 2556
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณี_PA
 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณี_PA 25561111 693 KB 21 พฤศจิกายน 2556
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณี_HD
 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณี_HD 25561111 880 KB 11 พฤศจิกายน 2556
การให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.
 การให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท. 25561017 365 KB 17 ตุลาคม 2556
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิข้าราชการและอปท ตามระบบ NCH
 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิข้าราชการและอปท ตามระบบ NCH 25561001 3.53 MB 2 ตุลาคม 2556

เอกสารประกอบการชดเชย สิทธิข้าราชการ

ว 448 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม
 ว 448 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม 02/10/2561 181 KB 7 ตุลาคม 2561
ว 424 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
 ว 424 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) 20/09/2561 7.98 MB 7 ตุลาคม 2561
ว 420 การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
  ว 420 การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง 18/09/2561 31 KB 7 ตุลาคม 2561
ว 389 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 ว 389 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 30/08/2561 28 KB 7 ตุลาคม 2561
เอกสารและแบบฟอร์มประกอบกรณี ORS
 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบกรณี ORS ไม่ระบุ 741 KB 26 กันยายน 2561
แบบอุทธรณ์ข้อมูลสิทธิข้าราชการ
 แบบอุทธรณ์ข้อมูลสิทธิข้าราชการ ไม่ระบุ 11 KB 20 กันยายน 2561
ว 408 ลว 12 กย 61 การเป็นสถานะสถานพยาบาลของทางราชการของ สสจ. และ สสอ.
 ว 408 ลว 12 กย 61 การเป็นสถานะสถานพยาบาลของทางราชการของ สสจ. และ สสอ. ไม่ระบุ 34 KB 19 กันยายน 2561
กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0416.2/ว 372 ลงวันที่ 22 ส.ค 2561 เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการ หมวดที่ 6 และ 7
  กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0416.2/ว 372 ลงวันที่ 22 ส.ค 2561 เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ไม่ระบุ 365 KB 30 สิงหาคม 2561
ว332-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม)
 ว332-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) ไม่ระบุ 124 KB 23 กรกฎาคม 2561
หนังสือแจ้งรพ.SMC สิทธิ อปท.
 หนังสือแจ้งรพ.SMC สิทธิ อปท. ไม่ระบุ 128 KB 9 กรกฎาคม 2561
ว 194 ลว 24 เมษายน 2561 (ทดสอบระบบ)
 ว 194 ลว 24 เมษายน 2561 (ทดสอบระบบ) 25610424 2.75 MB 26 เมษายน 2561
บรรยายกรมบัญชีกลาง 2,4,5 เมษายน 2561
 บรรยายกรมบัญชีกลาง 2,4,5 เมษายน 2561 ไม่ระบุ 1.52 MB 30 มีนาคม 2561
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ไม่ระบุ 1.07 MB 22 มีนาคม 2561
ว 143 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ว 143 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 19032561 446 KB 22 มีนาคม 2561
ว 133_เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกด้วย smart card ลงวันที่ 14032561
 ว 133_เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกด้วย smart card ลงวันที่ 14032561 ไม่ระบุ 1.96 MB 16 มีนาคม 2561
จดหมายข่าว บก เรื่องการปรับอัตราค่าบริการหมวด6-7
 จดหมายข่าว บก เรื่องการปรับอัตราค่าบริการหมวด6-7 ไม่ระบุ 851 KB 24 มกราคม 2561
จดหมายข่าว บก เรื่องสิทธิเบิกรักษายามะเร็ง
 จดหมายข่าว บก เรื่องสิทธิเบิกรักษายามะเร็ง ไม่ระบุ 241 KB 24 มกราคม 2561
ว.21 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการหมวดที่ 6 และหมวดที่ 7เพิ่มเติม
 ว.21 เรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการหมวดที่ 6 และหมวดที่ 7เพิ่มเติม ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 25610112 40 KB 15 มกราคม 2561
ว495 ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7
 ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว495 ไม่ระบุ 239 KB 8 มกราคม 2561
แนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ๖ ชนิด (OCPA)
 แนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่าย สูง ๖ ชนิด (OCPA) โดยมีผลตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ไม่ระบุ 81 KB 29 ธันวาคม 2560
ว 485 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 ว 485 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ไม่ระบุ 125 KB 25 ธันวาคม 2560
ว 484 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560)
 ว 484 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560) ไม่ระบุ 4.12 MB 22 ธันวาคม 2560
ว 474 ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเทภผู้ป่วยนอก
 ว 474 ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเทภผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่ระบุ 1.22 MB 15 ธันวาคม 2560
ว 393 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขหมวดที่ 6 และหมวดที่ 7
 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 25601010 1.21 MB 20 ตุลาคม 2560
ว 91 เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)
 ว 91 เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ไม่ระบุ 89 KB 22 มีนาคม 2560
ว 457 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4 )
 ว 457 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4 ) ไม่ระบุ 1.31 MB 14 ธันวาคม 2559
ว 404 การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
 ว 404 การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 52 KB 14 ธันวาคม 2559
ว 400 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 ว 400 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา ไม่ระบุ 696 KB 1 พฤศจิกายน 2559
ว398 ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule : ORS)
 ว398 ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule : ORS) ไม่ระบุ 60 KB 14 ตุลาคม 2559
ว369 แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการหมวดที่ 13
 ว369 แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการหมวดที่ 13 ไม่ระบุ 46 KB 21 กันยายน 2559
ว359 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บริจาคที่เสียชีวิต
 ว359 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บริจาคที่เสียชีวิต ไม่ระบุ 129 KB 19 กันยายน 2559
คู่มือแนวทางการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในระบบโปรแกรม NHSO ClientV1
 คู่มือแนวทางการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในระบบโปรแกรม NHSO ClientV1 ไม่ระบุ 446 KB 1 สิงหาคม 2559
ว.182 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
 ว.182 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ไม่ระบุ 175 KB 2 พฤษภาคม 2559
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ(ORS)
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ(ORS) 25590311 1.92 MB 11 มีนาคม 2559
คู่มือการจัดทำใบคำขอเบิกสิทธิข้าราชการ v.1.5
 คู่มือการจัดทำใบคำขอเบิกสิทธิข้าราชการ v.1.5 25581222 1.61 MB 22 ธันวาคม 2558
ว492 ซักซ้อมความเข้าใขการเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา
 ว492 ซักซ้อมความเข้าใขการเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา 25581208 613 KB 8 ธันวาคม 2558
กรมบัญชีกลางขอซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
 กรมบัญชีกลางขอซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ ไม่ระบุ 2.07 MB 26 พฤศจิกายน 2558
บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง (รหัส X) ในระบบฐานข้อมูล Drug catalog
 บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็ง (รหัส X) ในระบบฐานข้อมูล Drug catalog เพื่อใช้ในการอ้างอิงการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการ และ อปท. 25581125 29 KB 25 พฤศจิกายน 2558
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายประจำปีของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค.58
 หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายประจำปีของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค.58 25581106 3.37 MB 6 พฤศจิกายน 2558
ว 262 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
 ว 262 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 25580828 154 KB 28 สิงหาคม 2558
ว 83 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
 ว 83 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม 25580828 1.95 MB 28 สิงหาคม 2558
ว 222 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
 ว 222 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 25580828 5.70 MB 28 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการชดเชย สิทธิประกันสังคม

ประกาศหลักเกณฑ์ รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 ประกาศหลักเกณฑ์ รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ไม่ระบุ 2.18 MB 15 มกราคม 2561
ประกาศหลักเกณฑ์ กรณีการรักษาโรคมะเร็ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
 ประกาศหลักเกณฑ์ กรณีการรักษาโรคมะเร็ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ไม่ระบุ 89 KB 15 มกราคม 2561
User Manual e-appeal สิทธิประกันสังคม
 User Manual e-appeal สิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ 2.50 MB 7 พฤษภาคม 2560
หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน ผู้ประกันตนคนพิการ
 หนังสือแจ้งจัดสรรเงิน ผู้ประกันตนคนพิการ 04032560 56 KB 3 เมษายน 2560
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคนพิการสิทธิประกันสังคม
 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคนพิการสิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ 139 KB 16 มีนาคม 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าอวัยวะเทียมสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าอวัยวะเทียมสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ไม่ระบุ 12.35 MB 1 พฤศจิกายน 2559
หนังสือแจ้งแนวทางคนพิการ ม.44
 หนังสือแจ้งแนวทางคนพิการ ม.44 ไม่ระบุ 86 KB 27 ตุลาคม 2559
ประกาศ AICD 16 มี.ค.2559
 ประกาศ AICD 16 มี.ค.2559 ไม่ระบุ 1003 KB 12 ตุลาคม 2559
ประกาศกรณี Stroke และ STEMI ลว. 15 ก.ค. 59
 ประกาศกรณี Stroke และ STEMI ลว. 15 ก.ค. 59 ไม่ระบุ 72 KB 12 ตุลาคม 2559
ปรับไฟล์ rep เพิ่มคอลัมม์ FPNHSO
 ปรับไฟล์ rep เพิ่มคอลัมม์ FPNHSO 25590419 22 KB 19 เมษายน 2559
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบคำขอเบิก
 คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบคำขอเบิก ไม่ระบุ 1.12 MB 6 ตุลาคม 2558
รหัสเบิกและการบันทึกมะเร็งตามโปรโตคอล
 รหัสเบิกและการบันทึกมะเร็งตามโปรโตคอล 17092558 204 KB 22 กันยายน 2558

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม อุทธรณ์ stent
 แบบฟอร์ม อุทธรณ์ stent ไม่ระบุ 157 KB 28 กันยายน 2559
แบบฟอร์ม การขอฐานข้อมูลกลับจากระบบโปรแกรม e-Claim (FM-20-002)
 กรณีข้อมูลในฐานของหน่วยบริการสูญหาย แล้วต้องการขอฐานข้อมูล
กลับจากระบบ e-Claim ให้ใช้แบบฟอร์ม FM-20-002
ไม่ระบุ 721 KB 7 มิถุนายน 2559
แบบขอแก้ไขข้อมูลเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (FM-20-008)
 แบบขอแก้ไขข้อมูลเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (FM-20-008) - 724 KB 21 กุมภาพันธ์ 2555
เเบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลติด C438 กรณีติดสิทธิข้าราชการและประกันสังคม (FM-20-001)
 กรณีขอแก้ไขข้อมูลติด C438 (ไม่มีสิทธิ UC แต่ระบุใช้สิทธิ UC) เนื่องจาก
1. ติดสิทธิข้าราชการ/ประกันสังคม ทั้งที่ได้ลาออกหรือหมดสิทธิไปแล้ว
2. หน่วยบริการไม่ได้ปลดสิทธิข้าราชการ/ประกันสังคม ณ วันเข้ารับบริการ
ให้แก้ไขโดยใช้แบบฟอร์ม FM-20-001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยัน
การหมดสิทธิข้าราชการ/ ประกันสังคม
ไม่ระบุ 720 KB 18 กุมภาพันธ์ 2553
แบบฟอร์มการแบ่งระยะมะเร็งก่อนให้การรักษา (FM-06-031)
 แบบฟอร์มการแบ่งระยะมะเร็งก่อนให้การรักษา จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาตามโปรโตคอล 8 ชนิด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทุกครั้งที่ให้การรักษา แล้วเก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนของหน่วยบริการเพื่อตรวจสอบภายหลัง ไม่ระบุ 714 KB 13 มกราคม 2553
แบบฟอร์มขออุทธรณ์ข้อมูลผู้ป่วยนอกสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ (FM-06-009)
 กรณีข้อมูลผ่าน A ที่ตัดยอดข้อมูลและออก Statement แล้ว
ให้แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู e-Appeal และใช้แบบฟอร์ม
FM-06-009 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์
ส่งไปที่สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
ไม่ระบุ 88 KB 13 ตุลาคม 2552
แบบฟอร์มขออุทธรณ์ข้อมูลผู้ป่วยในสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ (FM-06-010)
 กรณีข้อมูลผู้ป่วยในที่ผ่าน A ที่ตัดยอดข้อมูลและออก Statement แล้ว
ให้แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู e-Appeal และใช้แบบฟอร์ม
FM-06-010 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์
ส่งไปที่สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
ไม่ระบุ 84 KB 13 ตุลาคม 2552
แบบฟอร์มการขอ Username/Password โปรแกรมฯ e-Claim
 แบบฟอร์มการขอ Username/Password โปรแกรมฯ e-Claim ไม่ระบุ 50 KB 22 ตุลาคม 2551

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมฯ e-Claim

Microsoft .NET Framework Version 4.0
 Microsoft .NET Framework Version 4.0 4.0 48.11 MB 1 มกราคม 2562
FixMaxLocksPerFile
 FixMaxLocksPerFile ไม่ระบุ 38 KB 19 ตุลาคม 2559
วิธีการ Update Program สำหรับฐานข้อมูล MySQL
 วิธีการ Update Program สำหรับฐานข้อมูล MySQL - 1 KB 11 มีนาคม 2558
วิธีการ Update Program สำหรับฐานข้อมูล Access
 วิธีการ Update Program สำหรับฐานข้อมูล Access - 1 KB 11 มีนาคม 2558
Microsoft .NET Framework
 Microsoft .NET Framework Version 3.5 3.5 197.12 MB 16 มกราคม 2558
eclaimdb_MyISAM
 สคริปต์สำหรับสร้างฐานข้อมูล MySql ในการใช้งานโปรแกรม eClaim
(สำหรับ Engine MyISAM)
25570612 3.79 MB 12 มิถุนายน 2557
eclaimdb_InnoDB
 eclaimdb_InnoDB 25570612 3.79 MB 12 มิถุนายน 2557
โปรแกรม VFPOLEDB
 โปรแกรม VFPOLEDB 25561031 1.13 MB 1 พฤศจิกายน 2556
DRG.DLL
 DRG.DLL 25530119 454 KB 19 มกราคม 2553
MySQL
 MySQL-5.0 5.0 22.53 MB 28 พฤศจิกายน 2551
WindowsInstaller
 WindowsInstaller3_1 3.1 2.41 MB 27 พฤศจิกายน 2551
MDAC28
 MDAC28 28.1 5.78 MB 13 ตุลาคม 2551
MySQLGUITools
 โปรแกรมสำหรับการรันสคริปต์สร้างฐานข้อมูล 5.0 16.87 MB 13 ตุลาคม 2551

แฟ้มมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูล โปรแกรมฯ e-Claim

แฟ้มมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูล (e-Claim Dataset)
 แฟ้มมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูล (e-Claim Dataset) 4.2 1.72 MB 9 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูลโดยใช้งานกับโปรแกรมฯ e-Claim(Formattedtext)
 แฟ้มมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูลโดยใช้งานกับโปรแกรมฯ e-Claim(Formattedtext) 25530312 202 KB 15 มีนาคม 2553

ปฏิทินการออก Statement

ปฏิทินการออก Statement สิทธิประกันสังคม ปี 2562
 ปฏิทินการออก Statement สิทธิประกันสังคม ปี 2562 ไม่ระบุ 147 KB 28 ธันวาคม 2561
ปฏิทินการออก Statement สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2562
 ปฏิทินการออก Statement สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2562 ไม่ระบุ 105 KB 24 ตุลาคม 2561
ปฏิทินการออก Statement สิทธิ UC กรณี OP Refer ปีงบประมาณ 2562
 ปฏิทินการออก Statement สิทธิ UC กรณี OP Refer ปีงบประมาณ 2562 ไม่ระบุ 137 KB 24 ตุลาคม 2561
ปฏิทินการออก Statement สิทธิข้าราชการ สำหรับหน่วยบริการนอกเหนือ 168 แห่ง ปี 2562
 ปฏิทินการออก Statement สิทธิข้าราชการ สำหรับหน่วยบริการนอกเหนือ 168 แห่ง ปี 2562 ไม่ระบุ 100 KB 17 กันยายน 2561