Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องการปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/09/2559 23:49:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชยของปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะมีผลทำให้ หน่วยบริการจะไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลของสิทธิ UC ผ่านเว็บไซต์ e-Clai... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการฯเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 21/09/2559 00:56:43
   เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยกรมบัญชีกลาง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369 ) ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แนวทางการแก้ไขข้อมูลติด C 474 (ยาราคาแพงที่บันทึกเบิกไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ/ไม่ใช่ยาที่ลงทะเบียนในระบบ)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/09/2559 13:17:02
   เรียน เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลผู้เกี่ยวข้อง ขอให้สถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ และสิทธิ อปท. ที่พบข้อมูลการติด C 474 (ยาราคาแพงที่บันทึกเบิกไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ/ไม่ใช่ยาที่ลงทะเบียนในระบบ) ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการดังนี้ 1. กรณีข้อมูลผู้ป่วยใน ที่ขอเบิกรายการยาที่จ่ายเพิ่มเติมจาก DRG เช่น กลุ่มยามะ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บริจาคที่เสียชีวิต(ว359)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 19/09/2559 10:50:08
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการออกประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิตและกระจกตา เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.35 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 29/08/2559 14:37:16
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0431.4/ว182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลนำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเติอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
Appeal ข้อมูลที่ผ่าน A (ตอบ 102/ดู 8214)
เงินเพิ่ม รายละ 10 บาท (ตอบ 5/ดู 2777)
การบันทึก "เงื่อนไขการเรียกเก็บ" ใน OP (ตอบ 41/ดู 10153)
วิธีการบันทึกเบิกกรณีเด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ อปท (ตอบ 10/ดู 2641)
สอบถามค่ะ (ตอบ 4/ดู 73)
สอบถามเรื่องข้อมูล (ตอบ 2/ดู 34)
สอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 4)
สอบถามการส่งข้อมูล IP (ตอบ 0/ดู 14)
การบันทึกข้อมูล ip  (ตอบ 2/ดู 39)
สอบถามเรื่องเกณฑ์ของโครงการฝากครรภ์ฟรีทุกสิทธิค่ะ ประกันสังคมก็ฟรีด้วยใช่ไหม (ตอบ 0/ดู 4)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด